clarissa

30 tekstów – auto­rem jest cla­ris­sa.

Świat pełen jest de­monów. Nie tych z książek i filmów. Te praw­dzi­we są o wiele gor­sze. Nie cho­wają się w sza­fie, ale żyją w naszych głowach. Nie mają kłów i pa­zurów, a [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 czerwca 2016, 16:51

Cały czas zas­ta­nawiała się co właści­wie ro­bi… Prze­cież już daw­no przes­tała za nim tęsknić. Wyrzu­ciła go ze swo­jego umysłu. Tyl­ko cza­sami na dźwięk je­go imienia reago­wała se­kundą ciszy. Tą krótką chwilą. Na­wet nie mgnieniem oka, ale wys­tar­czająco by przy­pom­niała so­bie jak pus­ty jest świat bez je­go spojrzenia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 kwietnia 2016, 22:02

Drogi ***

Nie mogę po­wie­dzieć, żebym spodziewała się na­tychmias­to­wej od­po­wie­dzi na mój os­tatni list, ale nie myślałam też, że nie usłyszę od Ciebie na­wet jed­ne­go zda­nia. Choćby gorzkiego. Chy­ba na­wet obel­gi byłyby lep­sze niż [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 15 lutego 2016, 22:41

Drogi ***

Przychodzi ta­ki mo­ment w życiu, kiedy wszys­tko co masz sta­je pod zna­kiem za­pyta­nia. Żad­ne wyjście nie jest dob­re, bo nieza­leżnie jak postąpisz, Two­ja rzeczy­wis­tość już nig­dy nie będzie ta­ka sa­ma. Możesz się [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 23 listopada 2015, 11:08

Droga ***

Zas­koczyłaś mnie. Wątpiłem, że w ogóle od­po­wiesz na mój list, a już na pew­no nie spodziewałem się, że zro­bisz to tak szyb­ko. Nie wiem co po­winienem Ci te­raz po­wie­dzieć. Ciągle jes­teś dla [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 28 lipca 2015, 15:26

Drogi ***

Miałeś rację. Jak zaw­sze. Nie mogłam przyz­nać te­go od ra­zu, bo poczułam się zbyt upo­korzo­na, by od­po­wie­dzieć na Twój list. Chy­ba rzeczy­wiście stałam się cieniem sa­mej siebie. Cho­ciaż co­raz częściej zastanawiam [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 8 lipca 2015, 14:55

Droga ***

Piszę, bo od daw­na nur­tu­je mnie jed­no py­tanie, a tyl­ko Ty jes­teś w sta­nie udzielić mi od­po­wie­dzi. Mam nadzieję, że nie będzie to duży nietakt, bo wiem, że ko­biet, zwłaszcza ta­kich jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 2 fiszki • 28 maja 2015, 19:38

***

Próbu­jesz być sil­ny. I zaz­wyczaj Ci to wychodzi. Ale cza­sami drob­ne rzeczy niszczą tak wiele. Nie upad­niesz, o nie. Na to jes­teś zbyt dum­ny. Prze­cież in­ni nie mogą wie­dzieć, że coś mogło [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 10 maja 2015, 10:53

To po pros­tu za bar­dzo bo­li. I może ból czy­ni nas lep­szy­mi, ale cza­sami to zbyt kosztowne. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 28 stycznia 2015, 15:19

osobiście

Dlacze­go cały czas so­bie to ro­bimy? Ciągle od no­wa i od no­wa. Prze­cież mieliśmy zacho­wać dys­tans. Obo­je wiemy, że tak będzie le­piej. Oni też to wiedzą. I mówią nam jak bar­dzo źle [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 stycznia 2015, 15:53
clarissa

Bo pisanie jest jedyną ucieczką.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

clarissa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 czerwca 2016, 17:04Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Droga ***

23 lutego 2016, 22:37Fenomenalna sko­men­to­wał tek­st Drogi ***

19 lutego 2016, 14:45M44G sko­men­to­wał tek­st Drogi ***

16 lutego 2016, 11:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Drogi ***

15 lutego 2016, 22:41clarissa do­dał no­wy tek­st Drogi ***

23 listopada 2015, 23:17WilceeQ` sko­men­to­wał tek­st Drogi ***

23 listopada 2015, 22:54clarissa sko­men­to­wał tek­st Drogi ***

23 listopada 2015, 22:32WilceeQ` sko­men­to­wał tek­st Drogi ***

23 listopada 2015, 22:29clarissa sko­men­to­wał tek­st Drogi ***

23 listopada 2015, 20:45WilceeQ` sko­men­to­wał tek­st Drogi ***